Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng các lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Ngày công nghệ Israel do Tổng cục Hậu cần kỹ thuật tổ chức (08/10/2013)
Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng các lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Ngày công nghệ Israel do Tổng cục Hậu cần kỹ thuật tổ chức (08/10/2013)

Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng các lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Ngày công nghệ Israel do Tổng cục Hậu cần kỹ thuật tổ chức (08/10/2013)