Tư vấn chiến lược

Tư vấn chiến lược

Trong bối cảnh chính phủ Việt Nam ngày càng đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với sứ mệnh làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, IQCT luôn coi tư vấn chiến lược cho chính phủ là một trong những lĩnh vực then chốt nhằm mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của quốc gia.