Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về An ninh nội địa tại Israel
Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về An ninh nội địa tại Israel

Chủ tịch công ty Quốc tế IQCT cùng lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế về An ninh nội địa tại Israel