Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tới thăm hãng dịch vụ tài chính lâu đời JPMorgan Chase & Co tại New York, Mỹ 2019
Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tới thăm hãng dịch vụ tài chính lâu đời JPMorgan Chase & Co tại New York, Mỹ 2019

Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tới thăm hãng dịch vụ tài chính lâu đời JPMorgan Chase & Co tại New York, Mỹ 2019