Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc
Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc

Chủ tịch Công ty Quốc tế IQCT tới thăm trụ sở Liên Hợp Quốc